Kategorie: Postřehy a úvahy

Smír

Často slýcháme výtku, že křesťanství selhalo. Neselhalo křesťanství, nýbrž křesťané. Nežijeme vždy ve shodě s evangeliem. Jak by se mohl celý svět řídit křesťanskými zásadami, když se to tak často nedaří ani nám, kteří nosíme a vyznáváme Kristovo jméno! My křesťané tvoříme „malé stádo". Nevěřící svět je v přesile, ale cožpak by se i on neobrátil, kdyby se to malé stádo důsledně obrátilo ke Kristu a bezvýhradně plnilo jeho příkazy? K tomu, abychom ze světa sprovodili všechny války, zločiny, násilí, nenávist, nepřátelství, nespravedlnost a krutost, by možná ani nebylo zapotřebí, aby se obrátil rázem celý svět. Pravděpodobně by stačilo, kdyby se upřímně obrátili všichni katolíci, zvláště ti, kteří se domnívají, že obrácení nepotřebují...

 

Smír

Často slýcháme výtku, že křesťanství selhalo. Neselhalo křesťanství, nýbrž křesťané. Nežijeme vždy ve shodě s evangeliem. Jak by se mohl celý svět řídit křesťanskými zásadami, když se to tak často nedaří ani nám, kteří nosíme a vyznáváme Kristovo jméno! My křesťané tvoříme „malé stádo". Nevěřící svět je v přesile, ale cožpak by se i on neobrátil, kdyby se to malé stádo důsledně obrátilo ke Kristu a bezvýhradně plnilo jeho příkazy? K tomu, abychom ze světa sprovodili všechny války, zločiny, násilí, nenávist, nepřátelství, nespravedlnost a krutost, by možná ani nebylo zapotřebí, aby se obrátil rázem celý svět. Pravděpodobně by stačilo, kdyby se upřímně obrátili všichni katolíci, zvláště ti, kteří se domnívají, že obrácení nepotřebují... Pane Ježíši Kriste, neodporovali jsme dostatečně bídě a neduhům ve světě, zapomínali a zanedbávali jsme, cos nám kladl na srdce: „Miluj svého bližního jako sám sebe!" Byli jsme tvrdí, chyběla nám láska a přeslechli jsme tvé slovo: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám!"(Mt 7,2)... Duševní tísně a vnitřní utrpení nemůže nikdo lépe vyléčit než ty, Pane Ježíši, když se k tobě utíkáme, hlavně v eucharistii, a když tě vyhledáváme jako lékaře zraněných duší. Tys řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout!"(Mt 11,28). Často jsme se na tebe neobraceli a nepřiváděli k tobě jiné trpící... Ovládá nás strach - strach o budoucnost, strach z atomové katastrofy, strach z osobního neštěstí a přírodních pohrom; strach, že onemocníme, že nebudeme schopni práce, že ve stáří a nemohoucnosti budeme odkázáni na cizí pomoc, že budeme jiným na obtíž. Tys řekl: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!"(Jan 16,33b). Překonávejme strach důvěrou... Drahocenný dar svobody, po němž stále toužíme, si podržíme jedině tehdy, když nezneužijeme svobodu svěřenou dětem Božím. Často jsme chybili. Obětovali jsme svobodu, abychom okusili radosti otroctví. Každý hřích nás obelhává a podvádí. Tys řekl: „Pravda vás učiní svobodnými!"(Jan 8,32)... Mír může být zachován a zajištěn jen tehdy, když uzavřeme mír s tebou a nikdy jej neporušíme. Často jsme se nepodrobili tvé mírné vládě, často jsme se neřídili tvým řádem ve světě. Málo jsme spoléhali na tvůj pokoj, o němž jsi řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám"(Jan 14,27)... Opravdový a trvalý pokrok ve světě je myslitelný pouze za předpokladu, že tvůj zákon, výzvy a zásady „blahé zvěsti" ovládnou nejen soukromý život křesťanů, ale i všechny obory veřejného života, parlamenty národů a oblasti politiky a vědy. Na pozadí této vidiny musíme přiznat, že jsme zklamali a přeslechli tvé slovo: „Jaký prospěch bude mít člověk, získáli celý svět, ale svůj život ztratí?"(Mt 16,26)... Nazýváme tě Mistrem, ale netážeme se tě. Nazýváme tě světlem, ale nevidíme tě. Nazýváme tě cestou, ale nedržíme se tě. Nazýváme tě životem, ale netoužíme po tobě. Nazýváme tě moudrým, ale nenásledujeme tě. Nazýváme tě krásným, ale nemilujeme tě. Nazýváme tě bohatým, ale neprosíme tě. Nazýváme tě věčným, ale nehledáme tě. Nazýváme tě milosrdným, ale nedůvěřujeme ti. Nazýváme tě všemohoucím, ale nectíme tě. Nazýváme tě spravedlivým, ale nebojíme se tě (ze staré modlitby). Modleme se: Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem, a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře